A+ A A-

ประกาศผลงาน อาจารย์ และ นักศึกษา ที่ผ่านเข้ารอบ ภาคบรรยาย

ประกาศ !!!!!

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ ภาคบรรยาย

คลิกที่นี่

หลักเกณฑ์การนำเสนอผลงานแนวปฎิบัติที่ดีผลงานแนวปฏิบัติที่ดี

"การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0" ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอบนเวที ภาคบรรยาย"

คลิกที่นี่

 

แจ้งสถานะการส่งไฟล์โปสเตอร์ผลงาน แนวปฏิบัติที่ดี   ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.35 น.

 

สถานะการส่งผลงานโปสเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่/อาจารย์

 

สถานะการส่งผลงานโปสเตอร์สำหรับ นักศึกษา

และ 

ส่งไฟล์โปสเตอร์ผลงาน แนวปฏิบัติที่ดี   อย่างช้าภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

 click ส่งผลงาน ที่นี่

*** หมายเหตุ***

การส่งไฟล์โปสเตอร์ผลงานให้ตั้งชื่อผลงานแนวปฏิบัติที่ โดยระบุรหัสของผลงาน เช่น 085-การประชุมผ่านระบบออนไลน์

 

กรณีไม่สามารถส่งผลงานทางระบบ ซึ่งอาจเกิดจากการขัดข้องประการใด สามารถส่งทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

รหัสผลงานสามารถดูได้จาก ไฟล์แนบประกาศ ที่นี่

การเข้าร่วมงานและการส่งผลงาน

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ท่านสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทาง ระบบส่งผลงานออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 

สัญญาณถ่ายทอดสด