A+ A A-

ประกาศรายชื่อผลงาน ที่เข้าร่วมประกวด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

เรื่อง  รายชื่อผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0" 

โครงการ ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

 

การเข้าร่วมงานและการส่งผลงาน

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ท่านสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทาง ระบบส่งผลงานออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 

สัญญาณถ่ายทอดสด